EMOVA tillhandahåller coaching/handledning och utbildning till chefer och ledningsgrupper som önskar leda hållbart via tillitsfulla relationer.

LEDARSKAP

Vi lever med nya utmaningar som fordrar innovativa lösningar och starkare gemensamma insatser. Chefen har blivit än viktigare som en trygg ledare som kan ingjuta meningsfullhet, trygghet och gemenskap i gruppen. För att lyckas med detta behöver vi stärka oss själva i ökad self-compassion, trygga relationer och en klar blick som tar sikte på ett högre syfte.

EMOVA betraktar chefens trygga bas som en förutsättning för verksamhetens välmående och arbetar därmed primärt med att stärka denna.

LEDARSKAPSUTVECKLING

Önskar du utvecklas i din ledarroll och vända mänsklig sårbarhet till en sann styrka? Då kan samtal i en trygg miljö, med en professionell samtalspartner stötta dig i den processen. En trygg grund är väl värd att investera i, då den är viktig för såväl ditt välbefinnande som för ett hållbart utövande av rollen. Genom att medvetet utöva ett mer autentiskt ledarskap, sparar du kraft och understödjer samtidigt genuin närvaro och engagemang hos dina medarbetare, något som främjar hela verksamheten.

EMOVA tillhandahåller coaching/handledning och utbildning till chefer och ledningsgrupper som strävar mot personlig utveckling, relationsinriktat ledarskap, trygga arbetsgrupper och en engagerad företagskultur.

COACHING / HANDLEDNING

Vi människor behöver känna oss trygga för att fungera och utvecklas optimalt, så även i vår chefsroll. Coaching/handledning syftar till att ge dig stöd och nya perspektiv på sådant som upplevs utmanande i rollen, så att du ska kunna ta dig an ditt åtagande med ökad självkännedom, tillit, empati och entusiasm.

Jag arbetar utifrån ett relationsfokuserat perspektiv, vilket innebär att vi tar avstamp i dina relationer för att stärka dig framåt. Upplägg och innehåll skräddarsys utifrån önskemål och aktuella behov, ibland behövs t ex mer öppet coachande och ibland mer direkt handledning, men teman som brukar vara värdefulla att beröra är relationen med mig själv, relationen med mina medmänniskor och att relatera till ett högre syfte.

I våra samtal lutar jag mig mot en bred teoretisk kunskapsbas, mångårigt hands-on-arbete med relationer samt ett existentiellt perspektiv på människan, för att möta dig där just du befinner dig.

FÖRELÄSNING / WORKSHOP

En gemensam förståelsegrund och goda möten med varandra skapar en trygg bas för oss i ledningsgrupp att fungera utifrån och kan hjälpa oss att lättare greppa situationer, fatta kloka beslut och skapa psykologiskt trygga miljöer där människor trivs, engagerar sig och utvecklas tillsammans.

Välkomna att höra av er för samtal kring upplägg av en upplevelsebaserad föreläsning/workshop, som syftar till att stärka vi-känsla och kompetens kring hållbart- och relationsinriktat ledarskap i er grupp!

KUNGSGATAN 12, UPPSALA

018 – 31 70 77